The culinary map of Tainan

Gifts Breakfast Snacks Afternoon Tea Midnight Snack

Stores Features Map Stores Features Map

Lian De Tang

Pancakes

MAP

Yi Feng

Melon pieces

MAP

Zai Fa Hao

Eight dumplings

MAP

Ming Dong

Cake

MAP

Wan Chuan Hao

Buns

MAP

Hei Qiao Pai

Sausage

MAP

Lu Ji

Buns, steamed dumplings

MAP

Xi Jing Cun

All kinds of lo

MAP

Ke Lin

Buns

MAP

He Cheng

Canvas bags, school bags

MAP

Yi Lei Te

Pudding

MAP

Guang Fu Hao

Canvas bags, school bags

MAP

Yin Po

Pudding

MAP

Dong Dong

Shrimp cakes

MAP

Zhou Shi

Iced lo

MAP

 

 

 Tainan Yummy
2014 Orchid Exhibition